Tuberi, radici e pannocchie

g 500
EURO    1,60
g 300
EURO    1,37
g 500
EURO    1,60
g 200
EURO    1,92
g 100
EURO    2,29
g 250
EURO    2,57